ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА

                                                                                                        https://www.giftszona.com

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящите Общи условия за ползване са предназначени за регулиране на отношенията и представляват споразумение между „www.Giftszona.com (Търговецa) в качеството му на оператор на интернет страницата – https://www.giftszona.com  (Платформата), от една страна, и всеки един потребител или посетител, заредил интернет страницата в своя интернет браузър, от друга.

Чл. 2. Използването на услугите на „www.Giftszona.com е възможно единствено след приемане на настоящите Общи условия за ползване. Всяко едно действие на ползвател, след като интернет страницата https://www.giftszona.com е заредена в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите Общи условия и имате навършена 16-годишна възраст.

III.ПРЕДМЕТ

Чл. 4. Giftszona.com e платформа, достъпна на адрес в интернет https://www.giftszona.com, чрез която ползвателите имат възможност:

 • да преглежда предлаганите стоки в електронния каталог
 • да извършват регистрация и създаване на профил в сайта
 • да отправят запитвания за избран от тях продукт
 • да получават оферта от търговеца във връзка с направени от тях запитвания .
 • да разглеждат съдържанието, публикувано на Интернет страницата, включително информацията, която търговецът е предоставил за себе си, екипа си, предоставените от него стоки и услуги, актуални предложения, информационни статии, контакти, представяне на свои клиенти и партньори и други.
 • да получават информация за нови стоки и услуги, предлагани от търговеца.
 • да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата.
 • да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

IV.РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 5. За да използва платформата https://www.giftszona.com, потребителят следва да въведе избрани от него име и парола, или да се легитимира чрез профилите си във FACEBOOK или GOOGLE, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

Чл. 6. С попълване на данните си и при отправяне на запитване относно продукт потребителят декларира, че е запознат с общите условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

V.ЗАПИТВАНЕ И ПОРЪЧКА НА СТОКИ

Чл. 7. (1) Потребителите използват страницата на търговеца в платформата, за да отправят запитване относно предлагана от търговеца стока, включена в електронния каталог.

(2) Запитването представлява отправено искане за характеристики, цена, допълнителна информация, производство, специфични особености на доставката на стоката.

(3) Запитвания в платформата https://www.giftszona.com се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

(4) След изпращане на запитването потребителят получава на посочения от него имейл оферта от търговеца, включваща пълна информация относно продукта, негови характеристики (размери, материали на изработка, цветове, наличност), цена и начин на плащане, срок на изпълнение и специфични особености по доставката.

Чл. 8. След получаване на оферта от търговеца, потребителят може да направи поръчка като изпрати имейл до търговеца със следната информация:

 • вид продукт и бройка
 • валиден адрес на електронна поща
 • име и фамилия
 • телефон за контакт
 • адрес за доставка на стоката
 • адрес за фактуриране

Чл. 9. Търговецът е задължен веднага, но не по-късно от 24 часа от направената поръчка да уведоми потребителя, в случай че избраната от него стока не е налична.

Чл. 10. В случаите на поръчка на стоки без извършване на регистрация от страна на потребителя, последният приема тези общи условия в момента на изпращане на запитването.

Чл. 11. Потребителите сключват договора за покупко-продажба на стоките в електронния каталог на платформата по следната процедура: Влизане в системата и отправяне на запитване относно избран от тях продукт; получаване на оферта от търговеца; предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на потребителя като страна по договора и неговата поръчка; предоставяне на данни за доставката; потвърждение на поръчката по телефон или чрез електронната поща.

VI.СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 12. Търговецът и потребителя сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от потребителя, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка. Правата на потребителите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Потребителят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

Чл. 13. Основните характеристики на стоките, предлагани от търговеца, са определени в профила на всяка в платформата, както и в изпратената до потребителя оферта.

Чл. 14. Цената на стоките е с включени всички данъци и такси и се определя от търговеца в предоставената на потребителя оферта.

Чл. 15. Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от търговеца и се предоставя като информация на потребителя при изпращане на оферта.

Чл. 16. Начините за плащане, доставка и изпълнение на договора се определят от търговеца в предоставената на потребителя оферта.

Чл. 17. Информацията, предоставяна на потребителя, е актуална към момента на визуализацията й в платформата и в предоставената оферта.

Чл. 18. Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез платформата или електронна поща.

Чл. 19. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Търговеца.

Чл. 20. Правото на отказ от договора не се прилага в следните случаи:

 • за доставка на стоки, изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания.
 • за доставка на стоки, поради разлика в цветовете на стоките с тези на монитора на клиента
 • за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност.
 • за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.
 • за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени
 • за разопаковани/разпечатани стоки, поради хигиенни съображения.

Чл. 21. При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване освен в случаите, когато потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца.

Чл. 22. Потребителят се задължава да съхранява получените от търговеца стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 19.

Чл. 23. Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с търговеца като отправи писмено изявление до доставчика на имейл office@giftszona.com.

Чл. 24. Когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно.

Чл. 25. Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, търговецът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

Чл. 26. В случай на упражняване на правото на отказ от договора, счита се че потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.

Чл. 27. Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно в офертата и при сключване на договора с потребителя чрез сайта на търговеца.

Чл. 28. В случай, че потребителят и търговецът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя чрез сайта на търговеца в платформата.

VII.ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 29. Търговецът може да организира доставката и предаването на стоката на потребителя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок. Ако срокът не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, търговецът организира доставката и предаването в разумен срок.

Чл. 28. Потребителят следва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно търговеца. Ако потребителят не уведоми търговеца, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 29. Търговецът не се задължава да осигури необходимия сервиз за стоката.

Чл. 30. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

VIII.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 31. Търговецът предприема мерки за защита на личните данни на потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.

Чл. 32. От съображения за сигурност на личните данни на потребителя, търговецът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от потребителя.

Чл. 33. Търговецът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на потребителя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

Чл. 34. Потребителят се съгласява, че търговецът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице съгласие за дигитален маркетинг от страна на потребителя.

Чл. 35. Потребителят се съгласява, че търговецът има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на потребителя при използването на интернет страницата на търговеца.

Чл. 36. Във всеки момент, търговецът има право да изисква от потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на електронната кореспонденция обстоятелства и лични данни.

IX.ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 37. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от търговеца, за което последният ще уведоми по подходящ начин, помествайки ги на видно място в интернет страницата си.

Чл. 38. Търговецът и потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо потребителя в един от следните случаи след публикуването им на сайта на търговеца и ако потребителят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля.

Чл. 39. Потребителят се съгласява, че всички изявления на търговеца, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от потребителя, при заявяване на услуга, запитване или поискване на оферта. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 40. Търговецът публикува тези общи условия на адрес https://www.giftszona.com заедно с всички допълнения и изменения в тях.

X.ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 41. Потребителят и търговецът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

Чл. 42. Потребителят и търговецът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция, проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 43. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между търговеца и потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 44. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 45. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 46. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 47. Настоящите общи условия влизат в сила за всички потребители на 14.10.2022 г.